Regulamin Sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego www.tkaya.pl jest: Wojciech Kempiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sunny Express Wojciech Kempiński, z siedzibą: ul. Laskowa 27, 86-005 Zielonka, NIP: 9671117107, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Białe Błota, telefon +48 725 40 50 90, adres poczty elektronicznej: kontakt@tkaya.pl

 

 1. DEFINICJE:
 2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. 2020.344 t.j.;
 3. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia;
 6. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość;
 7. KONSUMENT – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. KONTO– zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie – anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość;
 9. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
 10. PRODUKT– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 11. SKLEP INTERNETOWY – – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.tkaya.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt;
 12. SPRZEDAWCA– Wojciech Kempiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sunny Express Wojciech Kempiński, z siedzibą: ul. Laskowa 27, 86-005 Zielonka, NIP: 9671117107 – właściciel sklepu Tkaya Polska;
 13. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Klient może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Istnieją dwie możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym:
 3. a) założenie Konta z loginem i hasłem albo
 4. b) złożenie Zamówienia bez konieczności zakładania Konta, tzw. opcja zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

W obu przypadkach do złożenia Zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza zamówienia.

 1. Wypełnienie Formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Klienta Umowy sprzedaży i akceptacją Regulaminu. Wysłanie Formularza zamówienia oznacza, że Klient potwierdza, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 3. W podsumowaniu Zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu Zamówienia oraz o kosztach dostawy lub o dostawie bez konieczności uiszczenia opłaty. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia.
 4. Sklep tkaya.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 5. Po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu Zamówienia. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do Formularza Zamówienie podczas składania Zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie Sklepu Internetowego jako dowód zawarcia Umowy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niełączenia kilku Zamówień.
 8. Wysłanie przez Klienta Formularza Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Formularza Zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i podanie jego numeru.

 

 

 1. KONTO
 2. Do założenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z Formularzem Zamówienia. Założenie Konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając Konta, tj. zakupy bez rejestracji.
 4. Plusem posiadania Konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień dotyczących statusu Zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie Newsletterów.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
 2. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat. Płatność online odbywa się za pośrednictwem operatorów: Przelewy24, PayPal, PayPo.
 3. Płatność przelewem następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: 69 1140 2004 0000 3202 8031 2436. W tytule wpłaty należy podać numer Zamówienia. Brak podania numeru Zamówienia może spowodować opóźnienie w realizacji Zamówienia lub w ostateczności wpłata może być niemożliwa do zidentyfikowania i zostanie zwrócona, a Umowa sprzedaży zostanie uznana za niezawartą.

 

 1. TERMIN PŁATNOŚCI

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu, Umowa sprzedaży zostaje uznana za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. Realizacja Zamówień następuje w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta.
 3. Czas realizacji Zamówienia jest widoczny przy każdym Produkcie umieszczonym w Sklepie Internetowym tkaya.pl
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym – termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty dokonanej przez Klienta.
 5. Czas realizacji Zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności.
 6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA
 7. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju według cennika firmy kurierskiej DPD oraz przesyłek paczkomatowych InPost-u. Cenniki dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. W Formularzu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w Umowie sprzedaży postanowiono inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności”, oraz w trakcie składania Zamówienia.
 10. Odbiór osobisty po uprzednim opłaceniu Zamówienia nie jest możliwy. Nie prowadzimy sklepu stacjonarnego.
 11. Termin dostawy Produktu do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową zawartą z firmą kurierską). Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niespisanie protokołu szkody z kurierem w dniu dostawy Produktu uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrot Produktu lub jego reklamację.
 12. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Produktu przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Produktu do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez uprzedniego wezwania do odbioru Produktu. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 13. W sytuacji wskazanej w pkt 6 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony Produkt.

 

 1. REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty zgodne z umową i jest odpowiedzialny względem Klienta niezgodność Produktu z umową na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: kontakt@tkaya.pl. Zwrot Produktów należy kierować na adres: Tkaya Polska, Sunny Express Wojciech Kempiński, 86-005 Zielonka, Laskowa 27.
 4. W zgłoszeniu niezgodności Produktu z umową (reklamacji) należy określić niezgodność Produktu z umową, jaką w ocenie Klienta posiada Produkt, datę jej stwierdzenia, żądanie wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować fakt stwierdzenia wady.
 5. Wymiana zakupionego Produktu jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu Produktu i złożenie oraz opłacenie nowego, niezależnego Zamówienia.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych do Sprzedawcy za pobraniem. Formularz zwrotu (oświadczenie o odstąpieniu od umowy) załączany jest do wysłanego do Klienta Produktu.
 7. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać oryginalne metki. Należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres Sprzedawcy: Tkaya Polska, Sunny Express Wojciech Kempiński 86-005 Zielonka, Laskowa 27.
 8. Zgodnie z treścią przepisu art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz.U.2020.287 t.j. – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.
 9. Koszty wysyłek i zwrotu Produktu ponosi Klient.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub oświadczenia o zwrocie Produktu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego /zwracanego Produktu. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 11. Powodem reklamacji nie może być niezgodność Produktu z wymiarami podanymi przy każdym z Produktów w granicy błędu +/- 3 cm
 12. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu Produktu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu Produktu (oświadczenie o odstąpieniu od umowy). Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji /zwrotu.
 13. Zwrot uiszczonej za Produkt ceny nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku Zamówień opłaconych przelewem zwykłym zwrot zostanie zrealizowany na podany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego Klienta.
 14. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Dla umów sprzedaży zawartych z Konsumentami podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz.U.2020.287 t.j.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu Produktu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres  kontakt@tkaya.pllub pocztą polską na adres: Tkaya Polska, Sunny Express Wojciech Kempiński, 86-005 Zielonka, Laskowa 27. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
 3. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu Produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i dołączany jest do Produktu.
 11. Do Produktu dołączany jest wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

 1. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w przepisie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz.U.2020.287 t.j., w tym umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym zamówień indywidualnych, szytych „na miarę”, jak również zmiany kolorów w Produkcie z oferty Sprzedawcy na inny niż widoczny przy zakupionym Produkcie w Sklepie Internetowym, tj. na wyraźne życzenie Klienta).
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w zakresie następujących Produktów: bielizna, w tym szlafroki i piżamy.

 

 

 

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów następujące usługi:
  umożliwianie zawierania w Sklepie internetowym drogą elektroniczną Umów sprzedaży Produktów zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 3. umożliwianie rejestracji w Sklepie internetowym i stworzenie Konta Klienta;
  c. wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej Produktów oraz wiadomości informujących o aktualnym statusie Zamówienia.
 4. Warunki techniczne świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) dostęp do sieci Internet,
 5. b) korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub podobne),
 6. c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów,
  b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego,
  c. nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tkaya Polska, Sunny Express Wojciech Kempiński, ul. Laskowa 27, 86-005 Zielonka, mailowo pod adres kontakt@tkaya.pllub telefonicznie, pod numerem centrali: +48 725 40 50 90,
 8. w reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego,
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, wskazanej w pkt 3 powyżej, w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy – dołączany jest do Produktu.

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży